Blog

Мақолаи интитути ветеринарӣ

Таҳрезӣ ва мукаммалгардонии технологияи муосири истеҳсоли маводҳои биологӣ, кимиётерапевтӣ ва диагностикумҳо.

Маќолаҳо ва ихтироотҳо – Articles and Inventions:

  • Complex immunization of sheep against salmonellosis, pasteurellosis, bradzot and infectious enterotoxaemia. Способ комплексной иммунизации овец против сальмонеллеза, пастереллеза, брадзота и инфекционной энтеротоксемии — Тарзи комплекси иммунизатсияи гўсфандон бар зидди касалињои салмонеллёз ва пастереллёз, брадзот ва энтеротоксемияи сироятї (Patent TJ №729, 2015).
  • Method for preparing associated vaccine for the prevention of salmonellosis and pasteurellosis farm animals. Способ приготовления ассоциированной вакцины для профилактики сальмонеллеза и пастереллеза сельскохозяйственных животных — Тарзи тайёр намудани ваксинаи ассотсиатсиякардашуда (якљоякардашуда) барои пешгирии касалии салмонеллёз ва пастереллёзи чорвои кишоварзї (Patent TJ №677, 2015).
  • Preparation Namitab-S for treatment of diarrhea during the salmonellosis and colibacterosis animals Patent TJ №867, 2015. Cредство «НАМИТАБ-С» для лечения диареи при болезни сальмонеллеза и колибактериоза животных – Маводи Намитаб-С барои табобати диарея ҳангоми салмонеллёз ва колибактериози ҳайвонот (Patent TJ №867, 2015).
  • Method for producing echin-allergen for diagnosis of echinococcosis of animals Patent TJ №642, 2014. Способ получения эхиноалергена для диагностики эхинококкоза животных — Тарзи ҳосил намудани эхиноаллерген барои ташхиси эхинококкози ҳайвонот (Patent TJ  №642, 2014).
  • Enteric capsules containing combined anthelmintic Patent TJ №627, 2014. Кишечнорастворимая капсула, содержащая комбинированные антигельминтики – Ѓилофаки дар рўдаҳалшаванда, ки дар таркибашон маводи зиддигиљљавї доранд (Patent TJ  №627,  2014).
  • Herbal remedies for treatment of contagious caprine pleuropneumonia Patent TJ №656, 2014 . Растительное средство для лечения инфекционной плевропневмонии коз – Маводи растанигї барои табобати плевропневмонияи сироятии бузҳо (Patent TJ  №656, 2014).
  • Method of  producing vaccine for prevention of brucellosis       Printed       Patent center         Patent TJ  № 686, 2015. Способ получения вакцины для профилактики бруцеллеза – Тарзи ҳосил намудани ваксина барои пешгирии брутселлёз (Patent TJ  № 686, 2015).